ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיג

ב"ה, כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אד"ש.

נבהלתי לקרות בו אשר יש סברא לנסוע באני' שמלחי' והעובדים בה ורב החובל הם ישראלים ובנסיעתה נמצאת בים גם ביום השבת, שזהו חילול שבת בפרהסיא, וחלק בזה גם להנוסעים בה, והיאומן כי יסופר אשר אברך הלומד בישיבת תומכי תמימים ובכלל בן ישיבה תהי' אצלו קס"ד כזו, ולא עוד אלא שמבקש הסכמתי על זה, וכפי שמסיים בשביל לקבל תועלת בתורה ויראת שמים.

ובמ"ש אודות נסיעה ללמוד בישיבה כאן ומביא ראי' מעוד אברכים תלמידי תו"ת דצרפת.

בטח ידוע לו מה נכתב להם, היינו שילמדו בהתמדה ושקידה גדולה במשך החדשים דהחורף והקיץ עד שהנהלת תו"ת תעיד עליהם אז יש לחשוב ע"ד הנסיעה לכאן בשילהי קייטא, ובתנאים אלו שייך הדבר גם אליו, כיון שם הוא מהראשונים שבאו למוד בישיבה הק' דתו"ת. ויהי רצון שילמוד תורה ביראת שמים תורת הנגלה ותורת החסידות ויהדר בקיום המצות ויבשר טוב בכל הענינים הנ"ל.

בברכה.

ה'שיג

באני' שמלחיה.. ישראלים: ראה גם לעיל אגרת ד'תשצו, ובהנסמן בהערות שם.