ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיד

ב"ה, כ"ו אדר שני, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

נשי ובנות קהלה קדישא שובה ישראל

אשר בעיר בוענאס איירעס מדינת ארגנטינה

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בשעתו נעם לי לקבל ידיעות מפעולותיהן הטובות בחיזוק היהדות בקהלתן והפצת עניני היהדות.

אשר תקותי שמזמן לזמן מוסיפות בזה, וכציווי תורתנו הקדושה, מעלין בקדש, ומובן אשר ביחוד חוב קדוש וזכות קדוש על כל אחת מבנות ישראל, בנות שרה רבקה רחל ולאה, לנהל תעמולה ולהשתדל בחיזוק ענינים המיוחדים לנשים, טהרת המשפחה, הנהגת הבית בכלל וחינוך הבנים והבנות והכשרות ביחוד ועוד ועוד. וכיון אשר בורא עולם ומנהיגו דורש את זה מבנות ישראל, בודאי אשר ניתנו להן כחות מיוחדים להביא את כל האמור לפועל במילואו ובשלימות, ואין הדבר תלוי אלא ברצונן.

ושכרן מבואר בספרים הקדושים, שלכן נכתרו גם בתואר עקרת הבית, שפירושו עיקר ויסוד בית ישראל.

ובפרט שבאים אנו מימי הפורים, אשר הנס הי' על ידי אסתר, ובזמן אשר עמדו במסירות נפש בעניני יהדות, בזמן דהסתר פנים וכמאמר חכמנו ז"ל, אשר על תקופה ההיא נאמר הסתר אסתיר.

ובאים אנו לימי חג הפסח, אשר בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותנו ממצרים.

ויהי רצון אשר כל אחת ואחת מהן תוסיף כח ואומץ בעבודה הקדושה האמורה, ויהי' זה מתוך מנוחת הנפש הרחבת הדעת, ושמחה פנימית ואמיתית.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.