ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שטו

ב"ה, כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות רב פעלים

מו"ה אברהם סענדער שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מכ"ה אד"ש, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יבשר טוב בתוכנו ובפרט כפי שכותב גם במכתבו שיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממשמש ובא והרי צדיקי רועי ישראל, מה בחייו חיותו בעלמא דין עומד ומשמש כן להלן עומד במרום ומעורר ר"ר להשפעת צרכי כל אלה המקושרים ובפרט אלו שזכו לשמוע תורתם באופן דוהיו עיניך רואות את מוריך, אשר גם להבא עין בעין יראו בספריהם ובמאמרי דא"ח שהניחו אתנו, ואשר בהם עצמות ופנימית נפשם, וע"ד המבואר בחסידות היחוד נפלא בין השכל משכיל ומושכל, וק"ל.

בברכה לשבת החדש, חדש הגאולה שמח וטוב ובקרוב יקוים היעוד דחס עלינו ויגאלנו מהסתר אסתיר בזכות האמונה שכל ישראל מאמינים הם בני מאמינים והמאמין הראשון הוא אברהם דוהאמין בה' ויחשבה לו צדקה.

בברכה לבשו"ט.

ה'שטו

מו"ה אברהם סענדר: נמצוב, לאנג ביטש. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קי, ובהנסמן בהערות שם.