ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שטז

ב"ה, כ"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אדר שני, בו כותב אודות המזוזה שצריך הי' להחליפה, ולפלא שאינו כותב על דבר בדיקת התפילין.

ובשאלתו כמה תפריש אמו ת' לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב.

מובן שזה תלוי ביכולתה, והנקודה בזה, כיון שעת רצון היא לקבלת בקשות נשי בנות ישראל קודם קיום המצוה דהדלקת הנרות בעש"ק וערב יום טוב, צריך להרבות בברכות השי"ת בזה על ידי נתינת הצדקה.

ובמה שכותב בתיקון ענין המזוזה, ילמוד בעל פה איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד תניא, ובלכתו בדרך וכיו"ב יעבור עליהם אם בדבור או עכ"פ במחשבה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'שטז

בתיקון ענין המזוזה: שהיתה פסולה.

*) ועייג"כ זח"ב קפו, א.

**) יבמות פ"ח ה"ג.