ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיז

ב"ה, כ"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק החדש עם המוסגר בו, ומוסגר בזה הקבלות.

ויהי רצון שיקויים בכאו"א מאתנו בתכ"י הציווי החדש הזה לכם וכמודגש בשמו"ר על אתר לכם דוקא*, וע"ד שנתבאר במאמר שנאמר בעת ההתועדות אתמול, ע"פ מרז"ל בירושלמי** חדש אשתו שנתחדשה הלכה, שיחדשו על ענין הבריאה שהיא מאין ליש ענין הפכי מיש לאין (פירוש הצ"צ בהנ"ל).

ועי"ז יקויים ג"כ בניסן עתידין להגאל וכסתימת השמו"ר בזה דלשיטתו אזיל ר"י לא בכסף תגאלו (סנהדרין צז, ב) וכמבואר בד"ה החדש קיץ הש"ת וגם בזה מעשה נסים יהי' שאף שזכר מזריע תחלה אתעדל"ע (ראה לקו"ת דשבוע העבר ד"ה שוש תשיש) בכ"ז תלד זכר [להעיר מהירושלמי ברכות פ"ט הלכה ה' ביושבת על המשבר, ודלא כבבלי שם], גאולה העתידה שהיא (בלשון) זכר דוקא (פסחים קטז, ב בתוס').

בברכה.

ה'שיז

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'פט, ובהנסמן בהערות שם.

במאמר: ד"ה החדש הזה לכם (סה"מ תשי"ז ע' 130 ואילך)