ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיח

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד סניף כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבם מכ"א אד"ש, ראשי פרקים מהתועדות דפורים, ולפלא

שמקצרים במקום שאמרו להאריך, ואף כפי שכותבים שכבר כתבו לי ע"ד התועדות זו, מובן שאין זה פוטר מכתיבה את הנהלת צעירי אגו"ח, כיון שהם הן שארגנו ההתועדות.

בודאי למותר לעוררם שהתועדות בכגון דא הרי זה חרישה ולכל היותר גם זריעה, ומוכרח לאחרי זה כל המלאכות הנדרשות בכדי שיהי' צמיחה ופירות, ובנדון דידן מההתחלות שבזה לעמוד בקישור עם הפנים חדשות שבאו עמהם במגע בעת התועדות זו, אף שמובן שאופן הקישור לא עם כולם שוה הוא, ויש לנצל ימי חג הפסח הבע"ל, ובמבצע חלוקת מצה שמורה בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולחג הפסח כשר ושמח.