ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיט

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה מזמן נתקבל מכתבה, בו כותבת אשר למרות שקשה הדבר בכל זה תמשיך להתעסק בעניני נשי ובנות חב"ד, ולה' הישועה.

ונעם לי לקרות את זה, ותקותי חזקה שלא רק תקיים התחלת מכתבה, ז. א. ע"ד התעסקותה, אלא שיתקיים ג"כ הסיום, לה' הישועה, ותראה פרי טוב בעמלה בזה, אשר נוסף על הסיפוק נפשי ממה שרואים הצלחת הפעולות, יביא זה גם כן לחיזוק השפעתה על הידידות ומכרותי' שגם הן תוסיפנה בפעולות במסגרת נשי ובנות חב"ד, והרי זוהי דרישת וגם הכרח השעה, וכל המוסיף הרי זה משובח.

ובפרט ימים אלו שנמצאים אנו בין ימי הפורים והפסח, שבשניהם נשים צדקיות שבאותו הזמן היו הפעילות בזה.

בברכה להצלחה בעבודתה מתוך בריאות הנכונה ושמחה ולבשו"ט.