ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכא

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שמתחיל להניח תפילין כיון שזהו שני חדשים לפני הבר מצוה שלו.

ומהנכון שילמוד, אם בעצמו או עם מי הוא, הכתוב בשולחן ערוך ומועתק בתניא ריש פרק מ"א בהתבוננות הקשורה עם מצות תפילין, עד שיוחקקו הדברים במוח זכרונו, שאז בודאי יפעלו פעולתם בהנוגע ללימוד התורה קיום המצות כדבעי והנהגה טובה בכלל. ומובן שבזה נכלל ג"כ השפעה על חבריו שגם הם יעשו כזה, וכיון שההנהגה האמורה מוסיפה בבריאות הנפש, ובודאי שעל ידי זה יתוסף גם בבריאות הגוף.

ומה שכותב שהילדים של הכתה מפריעים להלימוד, אין הדבר תלוי אלא ברצון, וכשלא ישים לב להפרעות אלו וימשיך ללמוד יתמעטו ההפרעות בדרך ממילא.

בטח אומר שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, ומה טוב שאיזה פעמים בשבוע ואם אפשר בכל יום חול, לפני תפלה הבקר, יפריש איזה פרוטות לצדקה, והשי"ת יצליחו לקבל עליו עול תורה ועול מצות כדבעי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר