ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכג

ב"ה, כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ש, ולפלא שאינו כותב דבר מהשתתפותו בעסקנות חב"ד ומהשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים, שהרי אף זה שכמה שיעורים לומד ביחידות, זכות ודבר גדול הוא ביותר להשתתף בלימוד הנלמד בעשרה מישראל וכמובן ג"כ מאגה"ק סי' כ"ג ועיין ג"כ בקונטרס החלצו מענינים אלו, ותקותי שאין זה אלא שחסר בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

במ"ש הוראת הרב לנדא שי' בענין קביעות המזוזה שאזלינן בתר היכר ציר, זאת אומרת לאן הדלת נפתחת, כן הוא מנהגנו לבד הדלת היוצאת לחוץ. ומובן שהתיקון בזה נכנס ג"כ בכלל בדיקת המזוזות...

במענה לשאלתו, ישנה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר וכמדומה כבר גם נדפסה, בהנוגע לשלשת השיעורים דחת"ת, שאם מאיזה סיבה לא הספיק ללמדם ביום יש להשלימם בלילה שלאחריו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ושמחה.

ה'שכג

ישנה הוראת: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'תקב, ובהנסמן בהערות שם. ח"ט ב'תתסז.