ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכד

[אד"ש, תשי"ז]

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במש"כ בפי' מרז"ל שלעת"ל כל המועדים בטלים חוץ מפורים. ויש עוד מ"ד דגם חוץ מחנוכה, יוהכ"פ.

יעוין שו"ת הרשב"א סצ"ג. ס' החיים (לאחי המהר"ל) ס' פרנסה רפ"ז. עקרים מ"ג פט"ז. מ"מ ס"פ ויקהל. הוספות לתו"א לרבינו הזקן ריש מג"א. שערי אורה (לרבנו האמצעי) ע' קיג. ועוד.

ה'שכד

האגרת היא אל הגר משה ימיני, ונכתבה על גליון מכתבו מי"ב אד"ש תשי"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'סב, ובהנסמן בהערות שם.