ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכה

[שלהי אד"ש, תשי"ז]

... דעהו. ועיין היטב רפ"ה מח"פ להרמב"ם שגם משם מובן ההכרח שלא להסתפק בלימוד הנגלה וק"ל.

נ. ב.

במש"כ בשאלות הריאה וכו' - לא שמעתי בזה הוראות מיוחדות.

במה שהעיר בפי' נסעו מזה כו' דלמה לנטות מפשוטו (גם ע"פ דרש זה דנסעו ממדותיו של הקב"ה), שמדותיו של הקב"ה רחמים משא"כ הם שמכרוהו כו' - ידוע דאין משיבין על הדרוש, ובפרט שכיוון לפי' המת"כ, בכ"ז לעשות רצונו ביאור הצ"ע חפצתי.

וי"ל דאדרבה כפשוטו חסד גדול במכירת יוסף לעבד, ע"ד תשובת המשקל לתקן העון דהמלך תמלוך עלינו ועל אביו שהחלום מוכיח שזהו הרהורי לבו. וב"נ נענש על המח' (ירוש' הובא בתוס' קדושין לט, ב).

במה שהעיר על הכתוב בחלום יעקב שאין לומר שהי' מהרהורי לבו - ראה כלי יקר שהי' החלום בזמנו כו', ומפורש יותר בב"ר ר"פ ויצא.

ה'שכה

האגרת היא אל הג"ר יהודה זרחי' מרדכי ליב חיים סגל, ונכתבה על גליוןמכתבו מיום ד' לפ' תזריע תשי"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שנב, ובהנסמן בהערות שם.

במה שהעיר: במד"ר נסעו מזה, ממדותיו של הקב"ה. ופירש בס' חנוכת התורה כי האחים דנוהו על שם סופו שיצא ממנו ירבעם בן נבט.