ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שדמ

ב"ה, ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לתכלית הסדר מאשרים בזה עוד הפעם קבלת המכתבים במשך חדשים שעברו, שספק קצת אם אשרו קבלתם בפירוש, כפי התאריכים הרשומים בשולי הגליון.

מכתבי מענה על מכתבם הקודם בטח נתקבל במועדו. ואחכה למענה מפורט ובשו"ט בכל הענינים...

לפלא מה שיש ענינים וניירות רשמים וכו' שמשתמשים לע"ע בשם שנשתקע, ולא בשם הכפר "כפר חב"ד", ובאופן המתאים יש לתקן את זה בהקדם, ואל יהי' הדבר קטן בעיניהם, כי יש חשש שיהי' נוגע לכמה ענינים שלכאורה אין תלוים בהנ"ל.

לפלא שאין מזכירים ע"ד המאפי' בכפר חב"ד דמצה שמורה שהגיעתני ידיעה עד"ז מן הצד. ותקותי שמנצלים גם ענין זה לעניני פרנסה שבכפר בכלל, ובזה - ע"י הידוק הקשרים עם קוני המצה שמורה גם בהנוגע לשאר ענינים.

בודאי למותר לעוררם על סיוע מועד הכפר בהנוגע לכינוס המל"ח דחוהמ"פ הבע"ל, ובודאי, וכמו שכתבתי כ"פ, כל ענין הנעשה בכפר חב"ד ובפרט ענין שבפומבי, מטבעו שיביא תועלת לכל עניני הכפר, ובלבד שינצלו אותו בעתו ובזמנו ובאופן המתאים.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח לכל אחד ואחת מתושבי כפר חב"ד, ה' עליהם יחיו.

ה'שדמ

מהעתקה.

בשם שנשתקע: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שעו. לקמן ה'תקנד. ה'תקפ. ה'תרכט.

כינוס המל"ח דחוהמ"פ הבע"ל: על הכינוס שבשנה הקודמת ראה לעיל חי"ג אגרת ד'רפד, ובהנסמן בהערות שם. ראה גם לקמן אגרת ה'שצב.