ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך טו

ה'שכו

ב"ה, ר"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל פעלים

מלאכתו מלאכת ה' כו' הרב דוד שי'

שלום וברכה!

במענה להודעתו אשר שכרו דירה בסמוך להמוסד בו מכהן בקדש, לחנך בני ישראל על טהרת הקדש, על ידי לימוד תורה חדורה יראת שמים והדרכה בקיום מצותי'.

יהי רצון שיקוים בבית זה מאמר רז"ל דירה נאה מרחבת דעתו של אדם, דעת טהור בלשון הרמב"ם, דעת עליון בלשון תורת החסידות, שעל ידי זה מתקיים פתגם חז"ל דעת קנית מה חסרת.

שאז יהיו גם כלי הדירה וכל עניני הדירה והדרים בתוכה, ראוים לדירת אדם העליון כביכול (עיין תקו"ז ת"ו כב, ב).

שזהו תפקידו של כל אחד ואחת מבני ישראל לעשות לו ית' דירה בתחתונים, וכמו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, - בתוך כל אחד ואחת מישראל.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין, ימי בנינם בית בישראל, ימי חתונתם בשעה טובה ומוצלחת.

אשר יוצר האדם יתקין בנינם בנין עדי עד, מיוסד על התורה והמצוה חדורים אור וחיות חסידותי.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

ה'שכו

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שכבר נדפסה בלקו"ש.

הרב דוד שי': שוחאט, טורונטו.