ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך טו

ה'שכז

ב"ה, א' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ איש רב פעלים

וכו' מו"ה ברוך שי'

שלום וברכה!

במעמנה על מכתבו, בו כותב אודות עבודתו בקדש בהכנה להו"ל מסכת פסחים בהשוואת הנוסחאות מכמה כתבי יד, בצירוף ביאור רחב בדברי הראשונים, ומצורף לזה פירושי הראשונים על מסכת זו עם הערות והגהות.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידו יצליח לפענח תעלומות וצפונות בתורתנו, ובפרט במסכת זו אשר כמה מעניני' נוגעים בהלכה למעשה. ומהם, בלשון רבנו הזקן, באיסור תורה חמור כחמץ שהחמירה בו תורה בב"י וב"י, אשר הרבה מספרים הראשונים ז"ל לא יצאו לאור הדפוס עדיין כו' עיי"ש. וראה ג"כ אגרת הקדש לרבנו הזקן סכ"ו (קמד, ב), וקונטרס אחרון שם ד"ה ולהבין פרטי ההלכות.

ושבקרוב יוכל לברך על המוגמר ולהוסיף חיילים בכגון דא מתוך מנוחה והרחבה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

ה'שכז

מו"ה ברוך שי': נאה, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ג'תתז.

בהכנה להו"ל מסכת פסחים: בשם "גמרא שלמה", ח"א (ח' דפים הראשונים) נדפס בשנת תש"כ. ח"ב (דפים ט-טו) - בשנת תשמ"ו.

בלשון רבנו הזקן: בסדר מכירת חמץ.