ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכח

ב"ה, א' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

מר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אשר עלתה בידו לארגן איזה מחבריו וביחד לומדים תורה, אלא שאינו שבע רצון מהנהגתם באיזה מעניניהם. וצריך הי' להתייעץ בזה עם הרה"ח רב פעלים מו"ה עזריאל שי' חייקין, אשר בטח מכיר כמה מהם, ולכן יוכל לשער באיזה אופן קל יותר להשפיע עליהם, ואפשר שגם הרב דמחנם יכול לדבר עכ"פ עם אחדים מהם בענין האמור, ובכל אופן אסור להתייאש מהדבר וצריך להשתדל פעם אחר פעם שתים ושלש וכו', וכלשון האמור הוכח תוכיח ואפילו עד מאה פעמים, וידוע פתגם רבותינו נשיאינו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובודאי שככל שיוסיף הוא בהנהגתו הטובה בשלימות יותר ויותר, שהרי תמיד ישנו מקום להוספה והטבה בעניני קדושה שהם בלי גבולים, יצליח יותר בהשפעתו על הנ"ל, וכמאמר רז"ל כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, והשי"ת יצליחו.

במ"ש ביאור ענין דשבירת הכלים, - מבואר בכמה מקומות בתורת החסידות, ומהם בתורה אור לרבנו הזקן דף כז, ג, ובתורת חיים שם ועוד.

כן במ"ש ביאור הענין, דרחל ולאה המובא בקבלה, גם בזה יעיין בס' תורה אור לרבנו הזקן דף כב, ד, ועוד.

גם מה ששואל מהו ענין השמות היוצאים מראשי תיבות, מבואר זה ע"פ מ"ש רבנו הזקן בשער היחוד והאמונה ריש פרק י"ב.

מובן כי אין מקום ביאור מספיק לענינים כאלו במכתבים, ויבקש את הרב חייקין שליט"א שילמוד עמו במקומות האמורים ושם בארה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'שכח

מר יצחק: אוחיין, אגאדיר.