ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שכט

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נח יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, בו כותב אשר כבר קנה הבית חומה, ודר בה.

ומהנכון שיערוך בביתו החדשה התועדות בה ידובר דברי תורה ודברי התעוררות ביראת שמים ואהבת השם, שזהו חינוך המתאים של בית איש הישראלי.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט ולחג הפסח כשר ושמח.

ה'שכט

מו"ה נח יצחק: סילבר, דטרויט. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ה'רא.

התועדות... שזהו חינוך: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קנג.