ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'של

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

האברך מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג אד"ש, ובמה ששואל איך להשפיע על אברך פלוני, מובן שאין בזה כללים קבועים כמסמרים כי תלוי הדבר בתכונת נפש האיש עליו רוצים להשפיע, ובכל אופן, כפי שרואים במוחש ברובא דרובא אין דרך הוויכוחים אופן להשפעה, וע"ד מרז"ל כל דפשיט מעלי טפי, ואפילו אם הנ"ל רוצה להתווכח, יש להסבירו שיכול לעשות זה לאחרי איזה זמן ולאו דוקא בעת התחלת קבלת ההשפעה, והשפעה תהי' ע"י לימוד תורת החסידות והסברת עניני' ע"י דבור אין דעם ארום פון חסידות, ומהנכון שיתייעץ עם עוד מי המכירים את הנ"ל ותכונת נפשו, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

מצער מ"ש שלפעמים כשבא הרה"ח רב פעלים כו' הרא"צ הכהן שי' לשיעורו, מוצא רק שנים או אחד שומע וכו', אף שמובן שבכ"ז צריך לבוא שהרי המקיים אפילו נפש אחת מישראל ה"ז כאילו קיים עולם מלא, אבל מובן שההפצה היא ע"י שמספר השומעים יתרבה לא רק באיכות אלא גם בכמות, וק"ל.

ומ"ש שיש קישוים, פלא גדול ששומע לפיתויי היצר שישנם קישוים בה בשעה שידוע פס"ד של מעלה, אשר בגלל המס"נ של רבנו הזקן על תורת החסידות, הנה פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (נדפס בס' קיצורים והערות לתניא סוף עמוד קכ"ב) וכל העומד ליבטל כבטל דמי.

אמירת למנצח יענך כו' תפלה לדוד וכו' - לפי מנהג חב"ד תלוי באמירת תחנון...

בודאי מתכוננים לניצול ימי חג הפסח גם לענין הפצת המעינות נוסף על המבצע דחלוקת מצה שמורה כבשנים שעברו, אלא שבהוספה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמור שליט"א

מזכיר

ה'של

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 478 חלקה שם ע' 516 חלקה בחכ"ד ע' 410 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מנחם בן ציון שי': ווילהלם, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קכז, ובהנסמן בהערות שם.

דרך הוויכוחים: ראה גם לעיל חי"ד אגרות ד'תשע. ה'קכ. ה'קכז ה'קנ ובכ"מ. לקמן ה'שמב.

הרא"צ... לשיעורו: ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תשנט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תצו.

אמירת למנצח יענך: כשמתפללים במנין שא"א תחנון ביום שלפי מנהגנו צריכים לאמרו, ולאידך גיסא - לפי מנהגם אומרים למנצח יענך ותפלה לדוד גם ביום שאין אומרים תחנון. ראה בלקו"ש חכ"ד שם בשוה"ג ולקמן אגרת ה'שעו.