ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלא

ב"ה, ג' ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אלעזר שי' שטיינמאן

שלום וברכה !

לקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. הנני שולח לו ולכל הנלוים אליו ברכתי לחג כשר ושמח, ויהיה רצון אשר זמן חירותנו יביא חירות אמתית, חירות בגשם וברוח מהעלמות והסתירים ומכל דבר המבלבל עבודת ה' בשמחה, ולהמשיך משמחה זו על כל השנה כולה.

ובקשר עם זה הנני שולח לכ' הגדה של פסח עם לקוטי מנהגים וטעמים אשר זה עתה הוצאנו לאור במהדורה שלישית, אשר בטח ימצא בה ענין, ותקותי שתגיע לידו בעתו ובזמנו.

ומדי דברי בו ובכל עת אשר אני רואה את ספריו או נזכר בהם, חושב אני על דבר זכותו הכי גדול אשר זכה להפיץ המעיינות חוצה בחוגים אשר לולא הוא מי יודע מתי היו מגיעים שם. ברי לי אשר יש לכ' או להוריו איזה זכות מיוחדת אשר גלגלו זכות הרבים הנ"ל על ידו. ואם ישאל השואל למאי נפקא מינה לי לדעת במה זכה טפי, הנה ראשית ידוע אשר הידיעה בעבודת האדם יש בה להביא תועלת לאחרים ואפשר גם לי, ועוד זאת כשרואים שענין מסויים הביא לידי שכר שכזה, הרי זה נותן תוספת כח לעבודה מסוג זה. ובטבע בני אדם, כשיודעים ענין בכללותו אינו פועל כל כך מכשיודעים פרטי הדברים. מובן, שאין מעניני לדרוש בענינים פרטיים של אחרים, אבל כיון שזכות ההפצה כאן הוא ענין של רבים, הרי בטח הי' כאן גם זכות של רבים מדה כנגד מדה.

בכבוד ובברכת החג,

מ. שניאורסאהן

ה'שלא

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 613 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר... שטיינמאן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתר, ובהנסמן בהערות שם.