ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלב

ב"ה, ג' ניסן תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

אליעזר שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו מער"ח ניסן, הוא חדש הנסים והגאולה, בו כותב ראשי פרקים מפעולותיו בקדש המקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, ואשרי חלקו שהשגחה העליונה העמידתו עליו, וכידוע פתגם הבעש"ט שכל אחד ואחת מישראל הם אצל אבינו שבשמים חביבים יותר מאשר חביבותו של בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנותם, ומזה מובן גם כן גודל השכר והעיקר הענין דמצוה גוררת מצוה ושכר מצוה מצוה שנותנים להאדם היכולת והאפשרית להוסיף חיילים בענינים האמורים, נוסף על מילוי צרכיו הפרטים שלו ושל ב"ב שיחיו.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו אודות ההוקרה לתנועת חב"ד שזהו חזק תקותי ובטחוני שיעסוק בתורתה ובעניני' שאחד מהעיקרים בזה הוא הפצת מעינות תורה זו עד שיגיעו גם חוצה, ועל פ מאמר המשנה יתן ויתנו אחרים חסיד, ועד"ז יהנה ויהנה אחרים, וכבר הובטח כל אחד מאתנו בתכ"י, אם בחקתי תלכו, ופירש רש"י ע"פ הספרא שתהיו עמלים בתורה וכו' ונתתי גשמיכם גו', וכל הדברים האמורים בפרשה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחה"פ כשר ושמח.

ה'שלב

מו"ה אליעזר: ספקטור, לונדון. אגרת נוספת אליו - לקמן ה'תעז.

פתגם הבעש"ט: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'רסז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תב.

מאמר המשנה: אבות ה, יג.