ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלג

[ג' ניסן, תשי"ז]

...במענה על מכתבו מיום ג', בו כותב אודות הצעת הנכבדות עם מרת...

ונכונה ההצעה כמובן לאחרי שתקבל על עצמה הנהגת ביתם באופן חסידותי, לבישת שייטל וכו'. ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

ובודאי למותר לעוררו להוסיף בעניני תורה ומצות בפרט בקשר עם מפנה החדש בחייו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, וכן מעבודתו בקודש בהפצת המעינות חוצה.

ה'שלג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 349.

שייטל: ראה גם לעיל ח"י, ב'תתקע, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקיג.