ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלד

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק עם הפ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובהתחלת מכתבו כותב אשר אין מה להודיע טובות וכו' -ויהי רצון אשר סו"ס גם הוא יראה את הטוב ויתחיל להודיע עד"ז ועי"ז יתוסף בהטוב הנראה והנגלה גם כן.

במה שכותב בהנוגע להישיבה ד... לפלא נוסח המכתב כאילו הוא עומד מן הצד, ואחריות ביסוס הישיבה והתפתחותה היא על אחדים מאנ"ש ומה עליו לעשות בזה.

והנה בריחוק מקום קשה להורות על כמה פרטים, אבל בפרט אחד עיקרי ופנימי מוטל הוא עליו ועל כל חבריו בהוראה יש להדגיש גם מכאן, והוא בהנוגע לריכוש תלמידים ולהאחזם (אנהאלטען) בכותלי הישיבה שזה תלוי ראש וראשונה על הר"י והמשפיעים והוא בתוכם, שמובן ופשוט שאין מספיק כלל וכלל מה שבשעה קבועה לומדים עם התלמידים שיעור בחלק תורה מיוחד ולעת מן העתים אפשר שגם מתועדים הם עמהם, כי הרי לימוד התורה אינה כלימוד איזה חכמה, אלא שצ"ל ערוכה בכל ושמורה לא רק מצד התלמיד אלא עוד יותר מצד המלמד ובאופן המתאים לאופן וחושי כלי המקבל, ז.א. התלמידים, שבאם היו הר"י דישיבת... לומדים באופן האמור במשך ה...

שנה שכותב אודותם, בודאי שהי' שם הישיבה מפורסם בכל אה"ק ת"ו, ובעיקר שהיו בני הנוער דופקים על דלתי הישיבה ומבקשים שיקבלו אותם לשמוע שיעורים וואס פארכאפען דעם תלמיד און מאכען עם לעבעדיק און ווארעם בחיות וחום חסידותי, ופשוט ג"כ שזה אפשר לא רק כשלומדים פרק תניא וענין חסידות, אלא אף שלומד אל"ף בי"ת ועברי, ומצער להעלות על הכתב החשש שלי, שהנהגת הר"י וכו' בנקודה זו לא היתה באופן האמור, והרי אכל המצות קאי הציווי שאין צריך להיות מצות אנשים מלומדה, וק"ל.

מובן שאין הכוונה בכל הנ"ל להטיף מוסר, ועאכו"כ שאין בזה כל ענין של היפך לימוד זכות, אלא להורות על אתר הענינים שמסוגל התיקון למצב העכשוי דישיבת...

וכיון שמתקרבים אנו לחג חירותינו, חירות בגו"ר, הנה יה"ר שגם הוא וב"ב שיחיו ישתחררו מכל ענינים המבלבלים לעבוד ה' מתוך שמחה אמיתית הרחבת הדעת ובריאות הנכונה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

...פשוט שאין כוונתי לדברים כללים ומקיפים שבהתועדות כללית אלא ע"ד סוחר שבפרנסה גשמית שלו שמתענין שיהי' בית מסחרו מפורסם שיהי' מספר גדול של קונים וכו'.

ה'שלד

בהמשך לזה - לקמן אגרת ה'תנד.