ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלו

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל ז"ע מכתבו שהתחיל לכותבו ח' אד"ש עם המצורף אליו, - ובמ"ש שתוכן מכתבי נשגב ממנו ומכל מי שראהו, ולהם אין שום ידיעה...

הנה כמו שהקפידה התורה לכתוב אשר לא טהורה היא בסיפור דברים בשביל שיהי' לשון נקי', כמו"כ הקפידה תורה במצות דינים לכתוב טמאה, ועד"ז - כמו שישנו החיוב הכי גדול לדון את כאו"א לכף זכות, ובלשון ובנו הזקן כל האדם ממש, עד לדרגא הפחותה שבפחותה, כמו"כ ישנו החיוב דהוכיח תוכיח אפילו לזולתו במקום שנוגע לפועל ויש תקוה שע"י שימחו בדבר יתוקן מה. וכיון שעדיין לא לגמרי אבדה תקותי שיתוקן הנ"ל, לכן כתבתי לאיזה מאנ"ש וגם אליו בכלל, וכולי האי ואולי...

במ"ש בסיום מכתבו אודות הביקורים בכמה נקודות וכו' ושראו שם עבודה נוראה וכו' - בודאי אפשר הי' לשער זה מראש, ולכן בטח היו מוכנים לנצל את הביקור לאיזה תיקון בדבר, וכמו שכתבתי במכתבי הקודם - אפילו הצלה פורתא הצלה היא, ובפרט בשטח החינוך וקיום המצות בפועל, ואסור היאוש, ואפילו באם חוששים וחושבים שהחשש מבוסס כדי צרכו, שהתיקון לא יחזיק מועד לזמן ארוך, ובפרט ע"י דבריו הנפלאים של רבנו הזקן (תניא פכ"ה), ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, שזהו אפילו בנוגע לקיום מצוה אחת הן דאורייתא והן דרבנן פעם אחת, ובמכש"כ וק"ו באם מתקיים הדבר איזו פעמים ומשך זמן וע"י רבים, ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

ובקשר עם זה ובהמשך לזה, ככל הדברים האלה ועוד הרבה יותר בתור מחאה על מש"כ ששבור הוא ורצוץ בראותו מה עלה ביד... וע"ד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אונזערע זיבורית איז בעסער פאר זייערע עיד'ית. ובטחוני אשר אין לשער מה שעלה ביד... בהקו דועשה טוב ועוד יותר מזה בהקו דסור מרע ע"י כניסתו דוקא לישיבת תו"ת. ותקותי חזקה אשר גם בזה אריכות לדכוותי' אך למותר הוא.

וכיון שמתקרבים אנו לזמן חירותנו, אשר כבכל הענינים - הנה הימים האלה נזכרים ונעשים, וכידוע פירוש האריז"ל בזה, והחירות הרי התחילה בתשרי שבטלה עבודה מאבותנו ועוד התחלה קרובה יותר מר"ח ניסן, החדש הזה לכם דוקא כדרז"ל, יהי רצון שבכל הענינים האמורים תהי' חירות אמיתית מכל דברים המבלבלים למלאות תפקיד כאו"א מבנ"י, אני נבראתי לשמש את קוני, וכמבואר בתורת החסידות שזהו לעשות לו ית' דירה בתחתונים, אשר בדירה נמצא האדם בעצמותו, וידוע אשר העצמות נמשך רק ע"י תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' - יומשך זה כנ"ל למטה מעשרה טפחים, עד שיחדרו בחיי' היום יומים ויתראו תיכף התוצאות בביסוס והתפשטות כל עניני חב"ד אשר בכל מקום ומקום ובזה שבאה"ק ת"ו כמובן ופשוט, ובמהרה נזכה ע"י הפצת המעינות אשר ייתי מר דא מלכא משיחא.

בברכת חג פסח כשר ושמח - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ה'שלו

הביקורים: ראה אגרת הבאה.

וע"ד פתגם: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'מז, ובהנסמן בהערות שם.

פירוש האריז"ל: ראה גם לעיל חי"ד אגרות ד'תתצט. ד'תתקכז. לקמן ה'שפט. ה'תקעג.

ה'תרד.