ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלז

[ה' ניסן, תשי"ז]

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק עם המוסגר בו, וכן מכתביו הקודמים, וגודל הנחת רוח מהפעולות אודותם כותב - בודאי למותר להאריך בזה. ובודאי אשר נשיאינו רבותינו הקד, אשר מסרו נפשם על הענין דאהבת כאו"א מישראל והפליגו בדבריהם גודל הענין, יוסיפו בהתעוררות ר"ר במקום עבודתם בקדש עתה, להוסיף הצלחה מרובה בפעולות האמורות והצלחה מופלגה, וברכה והצלחה גם בענינים הפרטים של כל אלו המתעסקים בזה. ובודאי שעי"ז יוסיפו בפעולות אלו, ומצוה גוררת מצוה.

וכמו שזכה לעורר רעיון הביקורים וזכה לראות הבפועל שבזה ופרי טוב מפעולות אלו, כן יזכה גם להבא לבשר טוב בזה, אשר הולכות הפעולות ומתגברות הן בכמות והן באיכות, עדי יקוים היעוד ולא ילמדו עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

ה'שלז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 535.

רעיון הביקורים: ב"פתח דבר" ל"בטאון חב"ד" חוב' טו: זה כשנה שצעירי חב"ד באה"ק ת"ו, מבקרים זוגות זוגות במושבים וקיבוצים שונים של כל הפלגים והחוגים, ומביאים בפני מתיישביהם את דבר החסידות, תורתה, הדרכותיה ומנהגיה והצליחו לעורר גלים חזקים של תשובה אל מקור היהדות. והננו להעתיק בזה מכתבו של נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר שליט"א - מיום ה' ניסן תשי"ז - אל אחד מאנ"ש שי' העומד בראש אירגון פעולות אלו.

ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'קלג. לקמן ה'שמג. ה'שנג.