ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שלח

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אד"ש והקודמיו.

במה שכותב אודות התוצאות משתית ארבע כוסות, - יש לשאול דעת רופא שבודאי יורהו דרך להכנת היין באופן שלא יגע בבריאותו ובמילא יבטלו התוצאות אודותן כותב.

במ"ש אודות המחשבות של הסבתא שלו שתליט"א, שמציירת במחשבתה ענינים המבולבלים - יש לבדוק המזוזות בחדרה, וכן שתפריש בכל יום בבקר איזה פרוטות לצדקה, ומתאים לעניני' תקרא או יספרו לה לפני הליכתה לישון, מסיפורי נשיאנו הק' וסיפורי חסידים בכלל, ובטח אומרת קריאת שמע שעל המטה עכ"פ פרשה ראשונה וברכת המפיל.

בודאי ישנה תכנית מסודרה לניצול ימי חג הפסח הבע"ל לעניני יהדות בכלל ולהפצת המעינות חוצה ביחוד, והוא מהפעילים בזה, ומעורר גם את חבריו לפעולות בזה.

בברכה שהשי"ת ישמור את הוריו שליט"א בכ"מ שהם ויוצאים בחסד וברחמים מן המיצר אל המרחב ובברכה לחג פסח כשר ושמח ולבשו"ט.

ה'שלח

לבדוק המזוזות: בהמשך לזה - לקמן אגרת ה'תשז.