ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמ

ב"ה, ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

...לפלא קצת שכנראה עד עתה היו מוסדות ב... שהתנהלו על דעת עצמם של יחיד, שמובן שאין לזה כל מקום, לא רק ע"פ תורה בכלל, אלא גם בשכל הפשוט, ומי-לנו גדול ממשה רבנו, וידועה דרז"ל (מדרש רבה ותנחומא ריש פ' פקודי. רמ"א, וב"ח ביו"ד סי' רנ"ז. עיי"ש). וכיון שקורא אני במכתבם שנתתקן הדבר בהנוגע לה... תקותי חזקה שגם בשאר הענינים יתוקן בהקדם האפשרי. ובודאי יתוסף עי"ז בקירוב הלבבות ותוספת הברכה וכו'.

ה'שמ

מהעתקה.