ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמא

ב"ה, ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד אבא

שי'

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על הבשו"ט מביאת הורי זוגתו שיחיו לאה"ק ת"ו, ויה"ר שיסתדרו באופן הכי טוב לפניהם בגו"ר בטוב הנראה והנגלה. וזכות התעסקותו בביסוס עניני כפר חב"ד, אשר תקותי חזקה שלא יסתפק באופן עבודתו עד עתה כמזכיר הכפר, אלא יוסיף על זה באופן הדרוש יעמוד לו ולכל המשפחה גם בעניניהם הפרטים, שהרי כפר זה תפקידו מביאו להיות כלי קבלה לברכות רבותינו נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וגם הצנור לברכותיהם בשביל אנ"ש שבכל אה"ק ת"ו ועל ידם לכללות בני ישראל אשר שם, שהרי כל ישראל עליהם נאמר נצבים כולכם, קומה אחת שלימה וכמבואר בלקו"ת ריש פרשת נצבים.

בברכת חג פסח כשר ושמח ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

ה'שמא

מו"ה דוד אבא שי': חן, כפר חב"ד.