ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמג

ב"ה, ו' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

... בודאי מתכוננים למבצע חלוקת מצה שמורה, ולא כבכל שנה אלא בהוספה, שהרי נתרבה מספר אלה שמכירים בהם ונתוסף ג"כ בההתעוררות דלבן של ישראל אשר גם בגלותא כשישנה היא בכ"ז הלב ער להקב"ה ולגאולה, וגאולה ענינה לכל לראש מיצר הרע.

נעם לי ביחוד לקרות ע"ד הביקורים בישובים השונים ובודאי גם בזה יוסיפו, ויה"ר שההצלחה תראה גם לעיני בשר, שהרי נחוץ זה בשביל להוסיף בתוספת הכחות וההשתדלות בפעולות האמורות...

ה'שמג

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 157 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קנ, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקא. ה'תרכו. ה'תרסט.

חלוקת מצה שמורה: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'שב. לעיל ה'של. לקמן ה'תטז.

הביקורים: ראה גם לעיל אגרת ה'שלז, ובהנסמן בהערות שם.