ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמה

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

לכל אחד ואחת אשר בכפר חב"ד - מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הננני בזה להביע לכל אחד ואחת מהם את ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ויהי רצון שימשיכו מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, שמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה.

וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו ונתבאר ברמב"ם (דעות סוף פרק ג') והובא להלכה בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א.

ויתירה מזה בזוהר: בכל עובדוי דבר נש ליבעי לי דליהוון כולהו לשמא קדישא כו' לאדכרא בפומי' שמא קדישא על כל מה דאיהו עביד דכולא הוא לפולחני' (ח"ג נא, סע"ב. וראה שם נ, א).

והתכלית בזה - מפורשת בכתוב: דעהו. וכמ"ש וידעת היום גו' דע את אלקי אביך גו'. וכמבואר ברמב"ם (שמונה פרקים פ"ה): ישים לנגד עינית תמיד תכלית אחת, והוא השגת הש"י כו' וישים פעולותיו כו' וכל דבריו מביאים לזה התכלית.

ואני תפילה, אשר יעזור השי"ת ויצליח שפעולות כפר חב"ד וכל דבריו מכוונים יהיו ומביאים לזו התכלית, היא ענין מעינות החסידות, מתאים לרצון מייסדו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וממנו יפוצו המעינות חוצה.

עדי קיום היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו ממש, על ידי משיח צדקנו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח מתוך הרחבה בגו"ר וחירות אמיתית ולקיץ בריא ושמח.

מסרתי ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הר"א שי' דרייזין מצות-שמורה ובקשתיו לחלקן חלק כחלק לתושבי כפר חב"ד, ע"י ועד הכפר וועד הרוחני ובראשות הרב מרא דאתרא שליט"א.

ויהי רצון שתפעל פעולתה האמורה במרז"ל מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסותא, וכביאור רבנו הזקן בזה (הועתק ב"היום יום" ט"ו ניסן ה'תש"ג).

ה'שמה

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 244 ובשלימות בבטאון חב"ד חוב' יד ע' ב.