ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמו

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

קהלה קדישא "שובה ישראל" אשר בבוענאס

איירעס, ובראשם הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ

וכו'

מו"ה זאב שליט"א

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ועבודת השם הרי היא במשך כל היום והלילה כולו ובכל עניני האדם, וכמו שכתבו בכל דרכיך דעהו, וביאר זה הרמב"ם בארוכה (הלכות דיעות סוף פרק ג') והובא להלכה בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א. עיין שם.

ויהי רצון שימשיכו מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

מתאים ללשון הזהר הידוע, אשר מצה היא מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא, בקשתי אשר ישלחו בעוד מועד מכאן מצה שמורה באופן אשר יהי' לכל הפחות שני זיתים לכל אחד ואחד מקהלתם הקדושה.

ויהי רצון שיקויים בזה פתגם רבנו הזקן בעל השולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - והתניא - פוסק בנסתר דתורה - ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון, מיכלא דאסוותא - לילה השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, וואס ער זאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין רפואה, איז ער דאך געווען קראנק, אבער אז די אמונה ברינגט די רפואה, איז מען לכתחילה ניט קראנק.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ה'שמו

מו"ה זאב: גרינברג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקלג. ה'קנד.

פתגם רבנו הזקן: ראה בנסמן באגרת הקודמת.