ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שמח

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון,

בעת רצון יזכירו את אביו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה בעניניו, ובטח יעשה אביו צנור המקשר לכ"ק מו"ח אדמו"ר המעורר ר"ר בזה, ע"י לימוד תורתו, ז.א. מאמרי דא"ח שלו, ושמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנתו בחומש תהלים ותניא הידועים.

במ"ש אודות אופן לימודו, ואשר לפעמים אינו בתנועה דהתמדה ושקידה, - כבר מלתו אמורה בספר התניא, שזהו מתחבולות היצר הרע להסית את האדם, שהאדם אינו כדבעי למהוי אבל בשעה שהיצר מסיתו נפש האלקית שבכל אחד ואחד תמיד היתה באמנה אתו, וכל אחד מישראל רוצה לקיים רצון נותן התורה והמצוה, וכמבואר בתניא באריכות, ובקצרה נפסק להלכה גם ברמב"ם (הלכות גירושין סוף פרק ב), אם כן הרי מובן שאין הדבר תלוי אלא ברצונו, כי היכולת ניתנה לו במילואו ללמוד בהתמדה ושקידה ההולכות וגדלות מזמן לזמן, ובפרט שמתקרבים אנו לימי חג הפסח זמן חירותנו, ואין לך בן חורין מן היצר וכו' אלא על ידי עסק התורה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח.