ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנ

ב"ה, ח' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

הפתקא שלו עם המצורף הגיע לידי, ובעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו.

כן מסרו לי שני המכ"ע עם מאמריו, ובודאי ימשיך במנהג טוב זה, ובמדה האפשרית גם בהנוגע להעבר, ויש להשתדל ובפרט אם אינו קשור בקישויים מיוחדים לכתוב המאמרים באופן שיהיו ראוים לפרסמם בדפוס באם יחליטו שיש תועלת הרבים בדבר.

בודאי ידוע לו הפתגם ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע ללימוד תורה, דו דערציילסט אז דו לערנסט תורה, אבער וואס האט תורה דיר געלערנט. והנה מוסיף בפתקא שלו האמורה ע"ד מה שלומד עם אחרים ולא ע"ד לימודו תורה בהנוגע אליו.

ויה"ר שיהי' חסרון זה רק בכתיבה והודעה אבל לא בהנוגע להבפועל, וגם אז הרי מוכרחת הוספה מזמן לזמן וכהציווי מעלין בקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולחג הפסח כשר ושמח באמת.