ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנב

[ח' ניסן, תשי"ז]

...נכון הדבר לפתח כשרון הדרוש והנאום. והשי"ת יצליחו גם בזה.

קרה"ת בימי חנוכה - מנהגנו עפמש"כ בשו"ת צמח צדק הועתק בקונ' ברוך שעשה נסים. וכ"כ גם הרר"ב שי' נאה בלוח כולל חב"ד*, שעברתי עליו. ופליאה מה גרם לספק בהנהגת חב"ד מפורסמת.

ה'שנב

בשו"ת צמח צדק: או"ח סי' סח.

שעברתי עליו: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתז.

*) ב' דחנוכה קורא לכהן ביום השני גו'. עד מלאה קטרת. לוי, עד בן צוער. ישראל, ביום השלישי גו', (ועד"ז כל ימי חנוכה).