ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנג

ב"ה, ט' ניסן תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ראשי פרקים מתולדות ימי חייו, וממשיך בהנוגע להתקשרות לחסידות וחסידים.

והנה כבר ידוע דבר מלך רבותינו נשיאינו הק' "ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודים ובהתוועדותם ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים הנה בזה היא ההתקשרות" (הועתק בהיום יום כ"ד סיון ה'תש"ג) ועד"ז כשכל אחד ממנו ילמוד אותם מאמרי דא"ח ומשתדל בשמירת תקנות נשיאנו רבותינו הק' ובעיקר העיקרים יתעסק בהפצת המעינות הם מעינות תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', במילא מקושרים נהי' יחד באילנא דחיי ע"י רבותינו נשיאינו עד למעלה בקדש רבנו הזקן המגיד ממעזריטש הבעש"ט וכו' אשר עלי' נאמר אנכי עומד בין ה' וביניכם, ממוצע המקשר בעצמות ומהות א"ס ב"ה.

ובקשר עם זה נעם לי לראות במכתבו אשר נוסף על מה שבניו שי' היו בד' אמות דישיבת תו"ת, הנה גם הוא יש לו קביעות עתים בתורת חב"ד, חוזר מאמרים שלה ברבים, ומשתדל בהפצת המעינות חוצה ע"י ביקורים במושבות בנ"י אשר לע"ע מבחוץ הם מהנ"ל, שבטוח שע"י כ"ז תתחזק ההתקשרות עוד יותר, והעיקר שתפעול פעולתה בחיי היום יומים ובכל הענינים, וכמה שנאמר בכל דרכיך דעהו, ומה נפלאו דברי הרמב"ם (פרק ה' משמונה פרקים להרמב"ם) שהתכלית בכל עניני האדם היא השגת השי"ת, עיי"ש.

והרי מתקרבים אנו לזמן חירותנו, חירות מכל הענינים המבלבלים לעבודת השי"ת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

בעת רצון אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ופעולותיו בענינים האמורים בודאי תעמודנה לכאו"א מהם להשפעת ברכה מנותן התורה מחי' החיים בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה המשך פעולות בהפצת המעינות והוספה בזה כהציווי דמעלין בקדש ולחג פסח כשר ושמח.

ה'שנג

מו"ה מרדכי שי': גרוזמן, רמת יצחק.

התקשרות: ראה גם לעיל חי"ב אגרות ג'תתיז. ד'פד. חי"ג ד'שצב ובכ"מ.

ביקורים: ראה גם לעיל אגרת ה'שלז, ובהנסמן בהערות שם.