ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנח

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מר ש.ב. שי'

המכונה דר. אולמאן

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג.

בנועם נודעתי, אשר ביקר איזה פעמים במוסד ת"ת בית יוסף ישיבה ליובאוויטש אשר בטורונטא, ובטח למותר לעוררו על עזר והשתדלותו בכל השייך למוסד דחינוך על טהרת הקודש זה לביסוסו ולהתפתחותו בכל המובנים וחזקה שליח (שכל אחד מישראל מחויב לקיים ציווי השי"ת יגדיל תורה ויאדיר) עושה שליחותו.

לפני איזה זמן בקרני דר. י. גולדשמיט שי' - מנהל מחלקת חנוך ממלכתי דתי אשר באה"ק ת"ו. ובשיחתי אתו ע"ד תכנית הלימודים שם שאלתיו ע"ד הספר של כ' שהו"ל באנגלית "תרבות ויהדות" שכדאי להכיר את המורים שם עם תוכנו וכו'. וגדלה תמיהתי לשמוע ממנו שלא הודיעו כ' ע"ד הופעת הספר!

ה'שנח

ש.ב... אולמאן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתל. לקמן ה'תרעז.

במוסד... בטורונטא: ראה לעיל חי"ד אגרות ה'לו. ה'קפט.