ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שנט

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין נ.י.

נשי ובנות חב"ד, סניף...

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

לקראת חג המצות, זמן חירותינו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה, ולהוסיף אומץ בעבודתן במסגרת נשי ובנות חב"ד ולהחזקת היהדות והפצתה בכלל,

והובטחנו אשר בורא העולם נותן התורה והמצוה יוסיף על ידי זה בברכותיו בכל המצטרך לכל המשתדלות בזה הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת החג.

מצורף לזה העתק מכתב הכללי.

ה'שנט

סניף: האגרת בנוסח זה, או בתרגום לאידיש, נשלחה לכל סניפי אגונ"ח.