ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שסד

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

האברך ארי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ובו שאלות בהענין אתה לומר ולפלא שאינך מודיע סדר הלימוד לך, והעיקר אם לומר אתה בהתמדה ושקידה ומתנהג כפי שאברך יהודי צריך להתנהג בלימוד תורה ובהתמדה קיום המצות בכלל וכבוד הורים ומורים, ועוד, ובטח תכתוב אודות זה במכתבך הבא. מענה על שאלותיו תמצא לקמן.

בברכה שתבשר טוב ובברכת החג,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

בנסוע המשכן מי מהלווים נשא את הכיור וכנו?

מענה: לא נזכר שהיו לכיור וכנו בדים ובלי בדים א"א לשאת אותם בכתף, כ"א בעגלה - וכן כתב בס' חזקוני (שמות ל, י"ח) בברייתא דמלאכת המשכן פי"ג כתוב: משפחות הגרשוני היו ממונים על כל כלי במשכן, (לבד אלו שנשאו בני-קהת שזכרם בברייתא לפני זה). בני מררי היו ממנוים על הקרשים וכו' מזה משמע אשר בני גרשון נשאו הכיור וכנו.

מפני מה לא הודיע בפירוש בכתוב מי נשא אותם?

מענה: מפני שכלים אלו לא היה תכליתם בשביל עצמם, כ"א בשביל להכשיר את הכהנים לעבודה. (כמו שמטעם זה לא בא ציווי הקב"ה לעשות אותם בעת שציווה לעשות את שאר הכלים ראה שם בחזקוני).

ה'שסד

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 390 והושלמה ע"פ העתקה.

האברך ארי' ליב שי': קפלן, פרעסטוויטש (אנגליה).