ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שסו

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

תלמידי בית הספר למלאכה אשר בכפר

חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ימים אלו נתקבל השולחן מעשי ידם להתפאר, נוסף על המנורה שעשוה,

שנתקבלה לפני זמן.

ובהביטי ובהתבונני על כלים אלו, תקותי חזקה אשר עושים הם ככל התלוי בהם בשני הקוים דשולחן ומנורה טובים ומשוכללים, ז.א. הגשמיות והרוחניות, וע"פ מאמר רז"ל הידוע, הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום.

אשר בעניני תלמידי ישיבה ובית ספר, הגשמיות והשולחן זהו קיום המצות שתלוים הם בענינים גשמים, והרוחניות והמנורה זהו לימוד התורה חכמתו של הקב"ה.

ובשניהם הן בלימוד התורה והידור בקיום המצות וקדושתן, אמרו חכמינו ז"ל יגעת ומצאת ובתוספת הבטחה, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

וכיון שזכו שלומדים הם בישיבה בה מתאחדים נגלה דתורה, גופא דאורייתא, ונסתר דתורה פנימיות התורה נשמתא דאורייתא, יהי רצון אשר בריאים יהיו בגופם וכן בנשמתם, ויוסיפו בלימוד התורה בהתמדה ובשקידה ובקיום המצות בהידור, ונותן התורה והמצוה יברכם ואת כל משפחתם מנפש ועד בשר.

בברכת הצלחה ולחג פסח כשר ושמח.