ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שסז

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אד"ר והקודמיו.

בכלל דעתי שצריך להמשיך ללמוד במקום בו לומד עתה ומכמה טעמים, ובפרט שגם הוא כותב שהפסיקו מלדבר אודות לימודו דא"כ וכו'. ומ"ש שמצד התעסקותו בישיבת הערב מתאחרת קצת ביאתו, צריך לחפש עצות לזה, כוונתי אפשר יש מי אחר שיעסוק קצת הזמן שעתה שוהה הוא בישיבת הערב לשעה קלה זו ומפני הסדרים צ"ל בישיבה בה לומד, יחליפו האחר בישיבת הערב, ובטח לא כ"כ קשה הוא אם יתענינו בזה, וגם לא יהיה עי"ז היזק לתלמידי ישיבת הערב כיון שבטח רק שעה קלה הוא, ואם בשו"א אי אפשר לסדר שני הדברים, כדאי שמישיך לימודו בישיבתו עתה, וזכות התעסקותו בישיבת הערב ובכלל בהפצת המעינות תעמוד לו מתאים להבטחה ברורה מכ"ק רבנו הזקן, שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ומתחזקת הבטחה זו ע"י סגולת ימים אלו שכל החדש הוא בבחי' ראש החדש כמובא בשל"ה ונתבאר בדא"ח וכללות החדש הוא חדש הגאולה והנסים מכל ענינים המבלבלים מעלימים ומסתירים וחירות אמיתי ה"ה הקשורה בתורתנו ובפרט בפנימיות התורה השייכת יותר לאותיות החקיקה חרות על הלוחות, ויה"ר שיראה כל זה במוחש ממש ויבשר טוב בכל ענינים הן הכללים והן הפרטים.

בברכת חג פסח כשר ושמח.

ה'שסז

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 145 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה נפתלי שי': ראטה, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שסח, ובהנסמן בהערות שם.