ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שסח

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח ניסן, בו כותב אודות בנו האברך.. שי' שמציעים לו נכבדות אבל כפי כתבו אינו רוצה להתענין בנוגע שידוך בטענה שרוצה להקדיש עוד איזה זמן ללימוד התורה מבלי שיהיה ריחים על צווארו וכו'.

והנה מובן שאין מקום להכריח את מי שהוא לקבל הצעה מסוימה בהנוגע לשידוכין, ומאידך גיסא יש מקום לומר שטענת בנו האמורה היא מפני שההצעה שמציעים לו לפ"ד בנו אינן מתאימות, ובאם יציעו לו דבר המתאים תשתנה גם השקפת בנו על כללות הדבר,

בכ"א ע"פ המבואר בהלכות ת"ת לרבנו הזקן ובפרט ע"פ מנהג ירושלים ומשפחתם מהנכון אשר יתענינו במרץ הדרוש למצוא הצעות מתאימות בשביל בנו שי' ויציעום לו, ויה"ר שיהיה בהצלחה, וילמוד ורה בטהרה תורת הנגלה ותורת החסידות גם לאחת חתונתו ויצליח.

בברכה לנחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו ולחג פסח כשר ושמח.

ה'שסח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 455. ראה גם אגרת הבאה.