ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שע

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט אדר שני, בו כותב סברות פרטית הסתדרותו לעתיד,

ופלא שאינו מזכיר הענין בהסתדרות שהוא צריך להיות היותר קרוב, היינו שילמוד בישיבת תו"ת לכה"פ עוד שנה ושנתים, והלא על מנת זה עלה לאה"ק ת"ו והצלחתו בזה תלוי רק ברצונו, כי היכולת ניתנה לו, ומובן שיכול להיות גם לימוד הקשור עם מטרה מסוימת היינו קבלת סמיכה וכיו"ב, ואין זה קשור עם החלטה דוקא לשרת בקדש בתור רב עמלק"פ אלא בכדי לחזק ההכרה שמצליח בלימודו עושה חיל בו ושיוכל להשפיע בסביבתו העתידה הנהגה מתאימה להוראת תורתנו תורת חיים, ולאחרי שיגמור לימודו האמור בהצלחה, אז יש להתענין ע"ד הסתדרות בכפר חב"ד או בקצוץ חרדי וביחד עם העבודה גשמית בקבוץ להיות שם רוח החיה בעניני יהדות וחסידות, וק"ל, ויהי רצון שיחליט בכל האמור כדבעי ואז יראה שהקישוים שנדמים לו עתה בהגשמת הדבר רובם ככולם מדומים הם.

בברכה לבשו"ט וחג פסח כשר ושמח.