ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעא

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח ניסן חדש הנסים והגאולה בו כותב אודות קבלת קבלה על שחיטת עופות, - וצ"ע אם כוונתו בדיוק רק עופות, שאז הרי אין זה דבר שלם עדיין, ואפשר כן הוא המנהג במקומו אבל לכאורה כדאי ללמוד אומנות מלאה אפילו אם בעתיד הקרוב נראה שיתעסק רק בשחיטת עופות, ובטח אין זה קשור בקישוים מיוחדים.

נעם לי לקרות במכתבו מביקורו במושב עולי טריפולי ובודאי לא יסתפק בזה כלל וכלל ויוסיף בהחזקת היהדות והפצת המעינות חוצה שנוסף על הענין העיקרי בזה ה"ז סגולה להוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וב"ב, ואם בכל אדם הדברים אמורים עאכו"כ בתמימים ובני תמימים צעירים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג פסח כשר ושמח.

ה'שעא

מו"ה ישראל יצחק: זלמנוב, כפר חב"ד.