ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעג

ב"ה, יג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

האברך אברהם דוד שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מכ"ח אדר שני בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו... והשי"ת יצליחו שתהיה הכתיבה בבשורות טובות בענינים הפרטים וגם בענינים הכללים, אשר בכלל ובפרט בבני ישראל זה בזה הם תלוים, ולכן גם תקותי שלא יסתפק באותן הפעולות אודותן כותב אלא עוד יוסיף בהן ובודאי אשר תתוסף בברכת השי"ת בהמצטרך לו בעניניו הפרטים ובזה הסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות ובנקודה התיכונה שידוך טוב בגו"ר בקרוב.

בטח יכול לעמוד בקישור עם אותן שנפגש בהיותו בצבא וכדאי לנצל קישור זה לעודדם על גזה מחצבתם בני אברהם יצחק ויעקבה אשר זהו תובע חיים יום ימים מתאימים לזה, במכש"כ וק"ו, ומה דבר גשמי אומרים החוקרים שקיים הוא ואי אפשר לאבדו (ורק שמחליף צורה פושט צורה ולובש צורה) עאכו"כ שענינים הרוחנים נצחיים הם, ובזה מורשת אבות, וק"ל. ובטח ימצא אותיות המתאימות להסבירם מתאים לתכונת נפשם והבנתם והשי"ת יצליחו גם בזה.

ויה"ר שיראה פרי טוב בענינים האמורים ובענינו כחקלאי בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחג הפסח כשר ושמח.

ה'שעג

האברך אברהם דוד: מרוזוב, כפר חב"ד.

ומה דבר גשמי: ראה גם לקמן אגרת ה'תמא.