ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעד

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' ניסן.

כבר מלתי אמורה שעליו להמשיך לימודו באחת הישיבות דחב"ד, באה"ק ת"ו, וזאת היא הצלחתו לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, ומה שכותב שמשער שבמקום פלוני נרגש חלישות בלימוד הנגלה, על כגון דא נאמר נרפים אתם נרפים וכו' ואלו הרוצים באמת ללמוד מצליחים וכם יצליחו...

להודעתו מיום ההולדת שלו בטח ינהג במנהג אנ"ש דיום הולדת בזמן האחרון, והשי"ת יתן לו הדעת והרעיון הנכון שיחליט בטוב לפניו באמת ותהיה שנת הצלחה אצלו בשלשת הקוים תורה עבודה וגמילות חסדים.

בברכת חג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א