ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעה

ב"ה, ערב פסח, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור בעל

מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו' מוהרש"ז

שי'

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בכבוד ובברכת החג - ולהתראות בקרוב פא"פ בשובע שמחות.

מצורף לזה הנני שולח לכ' מצה שמורה שנאפה היום ערב פסח כמנהג ישראל, זכר לקרבן פסח הנקרב בערב פסח, ויהי רצון שבקרוב נזכה לבנין בית המקדש ונקריב קרבן פסח במועדו ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים.

ה'שעה

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תקפ. ה'תרכט. ה'תשדמ. ה'תשסז.