ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעו

ב"ה, י"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' ניסן.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא שאינו מזכיר מפעולותיו בהחזקת היהדות והפצת המעינות חוצה, שהרי עי"ז מעוררים סייעתא דשמיא בהמצטרך לאדם וכמבואר באגה"ק לרבנו הזקן בכ"מ, ויה"ר שעכ"פ מכאן להבא יוסיף בפעולותיו האמורות מתאים להכרח השעה.

מ"ש אודות אמירת מזמור למנצח יענך - ע"פ מנהג חב"ד ה"ז תלוי באמירת תחנון וכמובן ממ"ש בסידור רבנו הזקן.

ובשאלתו השניה - מובן שהנהגה בבליטות, ברובא דרובא אינה רצויה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מפני קדושת המועד לא בא

כ"ק אדמו"ר שליט"א על

החתום והנני חותם בשמו.

ה'שעו

האברך נפתלי צבי שי': גוטליב, ירושלים.

אמירת מזמור למנצח: בזמן שאין אומרים תחנון, גם אם הסיבה שלא אמרו תחנון, היא שלא לפי מנהג חב"ד.

ראה גם לעיל אגרת ה'של.

ובשאלתו השני': כשמתפלל בבית כנסת שאין אומרים תחנון ביומי' דהילולא, שלא לפי מנהגינו, אם להגיד תחנון (שלפעמים זה מעורב בבליטות וויכוחים) או שלא להיות פרוש מן הציבור ולא להגיד תחנון.