ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעז

ב"ה, י"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה אהרן

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בו כותב אודות האפשרית להסתדר בשחיטת עופות, וכנראה כוונתו שזהו בירושלים עיה"ק ת"ו וסביבותי' ובכל אופן במקום שלא יהיה בודד, ולכן נראית לי סברת הסתדרות זו, ויהי רצון שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות וינצל כשרונותיו להחזקת היהדות והפצתה בסביבתו עתה, ודלא כהטועים לומר אשר נסיונות ביהודות הוא רק במדינתנו לפנים ומעבר לגבול המדינה ההיא אין נצרכים להתעוררות ומס"נ וכו' כי בעוה"ר רואים אשר הנסיון דהעדר הרדיפות והחירות לעשות איש כל הישר בעיניו גם זה נסיון קשה הוא, וכיון שהוא הגבר ראה עני איך שעומדים במס"נ על לימוד התורה קיום המצות מתוך גזירות איומות, בטח יהיו דבריו נשמעים יותר כשיעורר בסביבתו עתה ע"ד לימוד תורה ביראת שמים קיום המצות מעשיות כפשוטו כדבעי כוו' וכל המקים אפילו נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו.

ה'שעז

מו"ה אהרן: רבינוביץ, ירושלים.