ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעח

ב"ה, י"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות ובעל

מרץ וכו'

מו"ה יהודא ארי' שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נעם לי לקבל פ"ש מהנעשה את כת"ר ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרחמ"א שי' חדקוב, ולהוודע אשר חזר לאיתנו וממשיך הוא בפעולותיו להחזקת היהדות והפצתה בכתב ובע"פ, ובודאי לדכוותי' למותר להעיר על שלילת הפשרות, לא רק פשרות בהנוגע לקיום המצות בפועל, שהרי זה פשוט, אלא אפילו פשרות בהנוגע לדיעות ואפילו גם פשרות בהסברת ענינים שיש אומרים שהמדע סותר השקפת התורה ומסבירים שרק זה הדרך לרכוש הנוער המאמין במדע ומסקנותיו, והרי רואים אשר רבים חללים הפילה שיטה זו, לא רק חללים בהנוגע לדיעות כוזבות אלא בעוה"ר חלישות בקיום המצות ופשיטא בהמס"נ על קיום המצות, ודוקא בנקודה זו זכה דורנו דור יתום לאור נוסף אשר אפילו אנשי המדע מודים, אשר כל המסקנות של המדע אינם אלא השערות, ואפילו לדידהו אין להקשות משמא על ברי, ז.א. משיטה שהם בעצמם מודים שאינה אלא רק השערה על שיטה שענינה ודאות וככל עניני האמונה והדת, ודוקא באירופא דרושים לאזהרה מפשרות כאלו לאחר ההירוס שפעל שיטת האפולוגתקא, וכידוע "ההסברות" בענין שנות קיום העולם שיטת ההתפתחות וכו' וע"פ מרז"ל הידוע מני' ובי' אבא לישדי בי' נרגא, כיון שכתבו ועטו בידו באותה השפה בה הפיצו שיטה האמורה ומכיר בתכונתה ונמצא במדינה שספוגה היא "חכמת ישראל" וכו' זכות נוספת עליו להתחיל בתיקון המעוות והגרעון עכ"פ במדה האפשרית, ויהי רצון שיצליח בזה.

מוסג"פ העתק מכתב כללי לחג הפסח, שבטח יענין את כת"ר שי',

בברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שעח

מו"ה יהודא ארי': וואלגעמוט, ציריך. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'תקפט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תמט.

שלילת הפשרות: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתיח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תמט. ה'תקסז.

אנשי המדע מודים... השערות: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תלב.

שיטת האפולוגתקא: הצטדקות, שתכונתה - פשרה. ראה לקמן אגרת ה'תמט.

שנות קיום העולם: ראה לעיל שם ובחי"ב אגרת ג'תתסח.

שיטת ההתפתחות: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תיד.