ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שעט

ב"ה, י"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

.. עס איז א גלייכע זאך צו משלים זיין אומנות השחיטה אויך בנוגע שחיטה ובדיקה לדקות וגסות... און.. ווי געזאגט, איז נכון וטוב ביותר צו וויסען די אומנות השחיטה ובדיקה בשלימותה.

בודאי ידוע לו המבואר בכמה מקומות ומהם מאדה"ז והצ"צ אשר שו"ב צריך להיות ירא שמים ביותר וביותר גאר כפשוטו א ירא שמים בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים, ובפרט אלו שזכו לאור החסידות, צריכים להיות חדורים באור וחיות חסידותי. והשי"ת יצליחו,

ובכדי להרבות הסייעתא דשמיא בזה, אחת הסגולות הוא ענין הפצת המעינות חוצה, ובכלל קירוב בני ישראל לאבינו שבשמים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שעט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 21.