ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפ

ב"ה, י"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי אד"ש, בו כותב אודות אי שביעת רצונו מפעולתו מהשפעתו על התלמידים וכו'

והנה על דא וכגון דא אמרו רז"ל שאדם קרוב אצל עצמו ונוגע בדבר, ולכן אינו נאמן לא לזכור ולא וכו',

ולכן יציע את פרטי הענינים בהנוגע להשפעתו על התלמידים, להנהלת הישיבה ויסמוך על הוראתם... ויהי רצון שסו"ס ינצל כשרונותיו באופן הטוב לפניו באמת והשי"ת יצליחו.

בברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום והנני חותם בשמו,

המזכיר