ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שפא

ב"ה, ח"י ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, מכתב ברכה,

וברך לקחתי ואשיבנו, שיתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר וכמ"ש ואברכה מברכיך,

ובפרט בסגולת ימים אלו דזמן חירותנו, יהי רצון שיושפע חירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו. ועיין רפ"ה מח"פ להרמב"ם.

בברכת החג,

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א עה"ח, והנני חותם בשמו,

המזכיר

ה'שפא

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 153.

טופס דומה נשלח לכמה, ומהתוכן נראה שהוא מענה למברכים לכבוד יום ההולדת בי"א ניסן.